Varsel om oppstart av detaljregulering for Breiborg hytteområde gnr/bnr 43/2, PlanID 2020004 – Sauda kommune,

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningsloven, vil vi med dette informere om at Omega 365 Areal AS på vegne av grunneier og forslagsstiller skal utarbeide forslag til ny reguleringsplan for Breiborg hytteområde gnr/bnr 43/2 i Sauda kommune. Planområdet går fram av vedlagte oppstartkart, området er ca. 1.5 km2 og plangrensen er tilsvarende eksisterende plangrense for gjeldende plan. Dere finner også mer informasjon i vedlagt planinitiativ og referatet fra oppstartmøtet med kommunen 18.november 2020.

Området er i arealdelen til kommuneplanen 2019-2031 avsatt til byggeområde for fritidsboliger, der reguleringsplanen fortsatt skal gjelde. Beskrivelsen til den nylig vedtatte kommuneplanen legger opp til at området kan fortettes. Det er en gjeldende reguleringsplan for området, Hytter i Breiborg gnr. 43 bnr. 2, PlanID 2000005, vedtatt 17.08.2000, denne vil i sin helhet bli erstattet av ny plan.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en fortetting med flere hytter (ca. 70 stk) innenfor eksisterende område. Tilkomst til området er tenkt via Fv520 til felles parkeringsplasser, og stier videre til de enkelte hytter. Det er tenkt hytter med minst mulig infrastruktur og inngrep.

Planarbeidet er av Sauda kommune vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning (KU), da området er avsatt til formålet i overordnet plan og overordnet plan tillater at området kan fortettes med flere hytter.

For nærmere informasjon om planarbeidet, så kan du kontakte Omega 365 Areal AS, v/Elisabeth Silde tlf 977 40 808 eller vårt sentralbord tlf 975 40 000.

Eventuelle merknader eller innspill til oppstarten av planarbeidet kan sendes til Omega 365 Areal AS, Kvassanesvegen 4, 5582 Ølensvåg eller areal@omega.no - innen 31.12.2020.

Etter at meldingsfristen er utgått vil selve planforslaget bli utarbeidet og innsendt til kommunen. Etter første gangs behandling blir planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulighet for å komme med eventuelle nye innspill og merknader til planforslaget før endelig behandling av planen. 

Bilder

Vedlegg