Hopp til innhold

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Grønevik, del av gnr. 38, bnr.6 og 118 m.fl. — Karmøy kommune

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningsloven, vil vi med dette informere om at Omega 365 Areal AS på vegne av de respektive grunneiere av gnr. 38 bnr. 6 og 118 skal utarbeide forslag til reguleringsplan for Grønevik, Karmøy kommune. Planområdet går fram av vedlagte kart. Varsel om oppstart er lagt ut på hjemmesida til Karmøy kommune og Omega 365 Areal AS.

Området er i arealdelen til kommuneplanen avsatt til byggeområde for andre typer bebyggelse (naust) og friområde på land og til småbåthavn i sjø. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utfylling i sjø, etablering av ny kailinje i flukt med tilgrensende kaiarealer og bygging av naust med tilhørende anlegg. Tilkomst til området vil være via eksisterende veg, Grødheimvegen.

Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan og er av Karmøy kommune vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning (KU).

For nærmere informasjon kan du kontakte Omega 365 Areal AS, tlf 975 40 000 eller 911 57 234.

Eventuelle merknader til oppstart av planarbeidet kan sendes til Omega 365 Areal AS, Kvassanesvegen 4, 5582 Ølensvåg eller areal@omega.no - innen 20.04.2016.

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet og innsendt til kommunen. Etter første gangs behandling blir planen utlagt til offentlig ettersyn. Det vil da gis mulighet til å komme med eventuelle merknader og innspill til planforslaget før endelig behandling av planen.

Bilder