Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for fortau langs kommunal veg i boligfelt på Grønsdal - Sauda kommune

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningsloven, vil vi med dette informere om at Omega 365 Areal AS på vegne av Sauda kommune skal utarbeide forslag til detaljreguleringsplan for fortau langs kommunal veg på Grønsdal i Saudasjøen. Planområdet går frem av vedlagte kart. Varsel om oppstart er lagt ut på hjemmesiden til Sauda kommune og Omega 365 Areal.

Området er i arealdelen til kommuneplanen satt av til bustadområde, eksisterande. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortau langs eksisterende veg for å sikre bedre myke trafikkanter. Eksisterende veglinje kan bli justert noe for å tilpasse seg best mulig eksisterende bebyggelse langs vegen.

Området er av Sauda kommune vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning (KU), da en vurderer at formål med boligbebyggelse også omfatter infrastruktur og andre tiltak som naturlig hører inn under et boligområde.

For nærmere informasjon kan du kontakte Omega 365 Areal AS, tlf 975 40 000.

Eventuelle innspill til oppstart av planarbeidet kan sendes til Omega 365 Areal AS, Kvassanesvegen 4, 5582 Ølensvåg eller areal@omega.no - innan 15.12.2015.

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet i samarbeid med kommunen. Etter første gangs behandling blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulighet for å komme med eventuelle merknader og innsigelse(offentlige instanser) mot planforslaget før endelig behandling/godkjenning av planen.

Bilder

Vedlegg