Varsel om oppstart av områdeplan for Knarholmen Sør - Bokn kommune

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningsloven, vil vi med dette informere om at Omega 365 Areal AS på vegne av Bokn kommune skal utarbeide forslag til områdereguleringsplan for næringsområde med massedeponi ved Knarholmen Sør. Planområdet går frem av vedlagte kart. Varsel om oppstart er lagt ut på hjemmesiden til Bokn kommune og Omega 365 Areal.

Området er i arealdelen til kommuneplanen satt av til fremtidig og nåværende næringsområde og havneområde. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for deponering av masser fra Rogfast, og tilrettelegging for nytt næringsareal innenfor området med tilhørende anlegg. Vegtilkomst er tenkt fra eksisterende veg til næringsområde i nord.

Området er av Bokn kommune vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning (KU), da en vurderer at formål med næringsutvikling og havneområde er i samsvar med nylig vedtatt kommuneplan, og at dette også omfatter infrastruktur og andre tiltak som fremmer arealet til næringsformål. Planen er derfor vurdert til å være i samsvar med intensjonene i kommuneplanen og konsekvensvurderingene som er gjort i dette arbeidet.

For nærmere informasjon kan du kontakte Omega 365 Areal AS, tlf 975 40 000.

Eventuelle innspill til oppstart av planarbeidet kan sendes til Omega 365 Areal AS, Kvassanesvegen 4, 5582 Ølensvåg eller areal@omega.no - innen 11.12.2015.

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet i samarbeid med kommunen og andre interesenter. Etter første gangs behandling blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulighet for å komme med eventuelle merknader og innsigelse(offentlige instanser) mot planforslaget før endelig behandling/godkjenning av planen.

Bilder

Vedlegg