Hopp til innhold

Varsel om oppstart og høring av planprogram for områdeplan for Knarholmen Sør — Bokn kommune

I samsvar med § 12-8 og § 12-9 i Plan og bygningsloven, vil vi med dette informere om at Omega 365 Areal AS på ny vil varsle oppstart av forslag til områdereguleringsplan for næringsområde ved Knarholmen Sør på vegne av Bokn kommune. Planområdet går fram av vedlagte kart. Varsel om oppstart er lagt ut på hjemmesida til Bokn kommune og Omega 356 Areal AS.

Området er i arealdelen til kommuneplanen i hovedsak satt av til framtidig og nåværende næringsområde, havneområde og LNF-område.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for deponering av masser fra Rogfast, og å tilrettelegge for nytt næringsareal innenfor området med tilhørende anlegg. Grunnlaget for ny varsling er at planområdet er utvidet mot sør da framtidig E39 vil båndlegge omtrendt tilsvarende arealet til næringsformål i nord. Dette arealet vil i planforslaget trolig ligge med båndlagt formål for framtidig veganlegg eller annet vegformål etter nærmere tilbakemeldinger fra Statens vegvesen. Vegtilkomst vil midlertidig være fra eksisterende veg til næringsområdet i nord eller direkte fra dagens E39 fram til ny E39 er bygget. Mye av arealet som er innenfor plangrensen i sjø vil ikke bli avsatt til utbyggingsformål, men dette arealet er tatt med for å kunne vurdere nærmere bunnforhold og hvor det vil være best egnet for å bygge en molo.

Området er av Bokn kommune vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning (KU), da denne planen medfører nye utbyggingsområder i sør utover det som er avsatt til utbyggingsformål i kommuneplanen.

For nærare informasjon kan du kontakta Omega 365 Areal AS, tlf 975 40 000. 

Eventuelle innspill til oppstart av planarbeidet og planprogrammet kan sendes til
Omega 365 Areal AS, Kvassanesvegen 4, 5582 Ølensvåg eller areal@omega.no - innan 28.08.2017.

Etter at meldingsfristen er ute vil planprogrammet evt. justeres og behandles av kommunen. Selve planforslaget vil bli utarbeidet med konsekvensutredninger ihht. planprogrammet. Mottatte innspill vil bli kommentert og vedlagt planforslaget. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette. Etter første gangs behandling blir planen utlagt til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med eventuelle merknader og innsigelser til planforslaget før endelig behandling av planen.

Bilder