Varsel om oppstart av reguleringsplan St. Hanshaugen 2 – Skjervøy kommune

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil vi med dette informere om at Omega 365 Areal AS på vegne av Skjervøy kommune skal utarbeide forslag til reguleringsplan for St. Hanshaugen 2, Skjervøy kommune. Planområdet går frem av kart. Varsel om oppstart er lagt ut på skjervoy.kommune.no og areal.omega.no.

Området er i arealdelen til kommuneplanen satt av til boligbebyggelse, skogbruk og annen veggrunn – teknisk anlegg. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende parkering og uteoppholdsareal. Tilkomst skal skje fra den kommunale vegen St. Hanshaugen (KV3000).

Reguleringsplanen omhandler gnr/bnr 69/1 og 69/1/269. Planområdet har et samlet areal på ca. 4.daa.

Området er av Skjervøy kommune vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutgreiing (KU), da tiltaket er i samsvar med kommuneplanens arealdel.

For mer informasjon kan du kontakta Omega 365 Areal AS, tlf 975 40 000.

Eventuelle innspill til oppstart av planarbeidet kan sendes til

Omega 365 Areal AS, Kvassanesvegen 4, 5582 Ølensvåg eller areal@omega.no - innen 25.02.2021.

Bilder

Vedlegg