Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for fortau langs Fv714 fra Solbrekk – krysset til Brekkebakken i Sauda kommune

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningsloven, vil vi med dette informere om at Omega 365 Areal AS på vegne av Sauda kommune skal utarbeide forslag til detaljreguleringsplan for fortau langs Fv714 fra Solbrekk – krysset til Brekkebakken i Sauda. Planområdet går frem av vedlagte kart. Varsel om oppstart er lagt ut på hjemmesiden til Sauda kommune og Omega 365 Areal AS.

Området er i arealdelen til kommuneplanen sett av til gang- og sykkelveg. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nytt fortau langs deler av Fv714 som forlengelse av eksisterende. Tiltaket vil være et trafikksikringstiltak i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Dette er et stykke langs fylkesvegen som ikke har fortau eller g-/s-veg i dag. Eksisterende veilinje kan bli noe justert på deler av strekningen for å i størst mulig grad unngå inngrep i eksisterende bebyggelse.

Området er av Sauda kommune vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning (KU), da fortau er vurdert å være i samsvar med formålet i kommuneplanen.

For nærmere informasjon kan du kontakte Omega 365 Areal AS, tlf 975 40 000.

Eventuelle innspill til oppstart av planarbeidet kan sendes til Omega 365 Areal AS, Kvassen, 5582 Ølensvåg eller areal@omega.no - innan 10.05.2015.

Bilder

Vedlegg