Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Våjen brygge, gnr. 58 bnr. 64, 216 – 218 m.fl. i Karmøy kommune

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningsloven, vil vi med dette informere om at Omega 365 Areal AS på vegne av Helgesen KA invest skal utarbeide forslag til reguleringsplan for Våjen brygge, gnr. 58, bnr. 64 og 216 – 218 i Karmøy kommune. Planområdet framgår av vedlagte kart. Varsel om oppstart er lagt ut på hjemmesida til Karmøy kommune og Omega 365 Areal AS.

Området er i arealdelen til kommuneplanen satt av til sentrumsformål. I gjeldende reguleringsplan for Kopervik sentrum er området vist til samferdselsanlegg, men Karmøy kommune har i oppstartsmøte stilt seg positiv til endring av arealbruken gjennom en ny reguleringsplan. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av 8-9 boliger, småbåthavn med plass til 18-20 båter og tilhørende sjøboder. Adkomst til området vil skje via Bredalmenningen.

Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan, og er av Karmøy kommune vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning (KU).

For nærmere informasjon kan du kontakte Omega 365 Areal AS, tlf 911 57 234 / 975 40 000. Eventuelle merknader til oppstart av planarbeidet kan sendes til Omega 365 Areal AS, Kvassen, 5582 Ølensvåg eller areal@omega.no - innen 15.04.2015.

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeida og innsendt til kommunen. Etter første gangs behandling blir planen utlagt til offentlig ettersyn. Det vil da gis mulighet til å komme med eventuelle merknader til planforslaget før endelig behandling av planen.

Bilder

Vedlegg