Varsel om planarbeid – Detaljregulering for Våjen brygge - 58/64 m.fl. - endring av formål og BYA

I samsvar med § 12-14, 2. ledd i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av privat reguleringsendring.

Formålet med endring av planen er å tillate kontorer i mindre deler av bebyggelsen og å tillate økt BYA fra 20 til 32 % i øverste etasje, jfr. § 4 i eksisterende reguleringsbestemmelser. Det skal ikke gjøres endringer på plankartet.

I gjeldende plan Plan 3027 – Detaljregulering for Våjen Brygge – 58/64 m.fl vedtatt 02.05.2016 er området som skal endres regulert som boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse.

Planområdet som endres er på ca. 1,4 daa, og ligger på sjøsiden av Havnegata 26.

Teknisk sjef har konkludert med at endringsforslaget faller innenfor rammen av det som kan betraktes som en enkel planprosess uten offentlig ettersyn. Dette gjelder endringer i reguleringsplan som i liten grad påvirker gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går ut over hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Det foreliggende varsel må derfor betraktes som eneste mulighet til å uttale seg før vedtak blir fattet, jf. plan- og bygningslovens § 12-14, 3. ledd.

Se vedlagte forslag til planbestemmelser, planbeskrivelse, gjeldende reguleringsplankart, referat fra oppstartmøte og planinitiativ.

Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til:

Eventuelle merknader sendes innen 2.mai 2018 til areal@omega.no eller til Omega 365 Areal AS, Kvassanesvegen 4, 5582 Ølensvåg.

Bilder

Vedlegg