Varsel om oppstart av Syre båtforening, del av gnr. 38 bnr. 163 – Karmøy kommune

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningsloven, vil vi med dette informere om at Omega 365 Areal AS på vegne av Syre båtforening skal utarbeide forslag til reguleringsplan for Syre båtforening i Karmøy kommune. Planområdet går frem av vedlagte kart. Varsel om oppstart er lagt ut på hjemmesidene til Karmøy kommune og Omega 365 Areal AS.

Området er i arealdelen til kommuneplanen avsatt til byggeområde for annen bebyggelse og anlegg, friområde og småbåthavn. Formålet med planarbeidet er å fastsette rammene for videre utvikling av båthavna med naustboder og nye parkeringsplasser, og å legge til rette for utvidelse med inntil 18 båtplasser langs nord-vestre side av vågen. Anlegget har adkomst via Habnavågvegen og Trodlaskarvegen.

Planarbeidet er av Karmøy kommune vurdert til å utløse krav om begrenset konsekvensutredning (KU) fordi planen omfatter utvidelse av småbåthavn, og fordi det vil bli lagt opp til etablering av kaianlegg i strid med arealdelen i gjeldende kommuneplan. Kommuneplanen viser arealene på landsiden til friområde. Aktuelle tema for konsekvensutredning vil være natur- og miljøforhold i sjø og på land, friluftsliv og landskap. Utredningen vil basere seg på kjent kunnskap.

For nærmere informasjon kan du kontakte Omega 365 Areal AS, tlf 975 40 000.

Eventuelle merknader til oppstart av planarbeidet kan sendes til Omega 365 Areal AS, Kvassanesvegen 4, 5582 Ølensvåg eller areal@omega.no - innen 02.11.2016.

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet og innsendt til kommunen. Etter førstegangsbehandling blir planen utlagt til offentlig ettersyn. Det vil da være mulighet for å komme med eventuelle merknader til planforslaget før endelig godkjenning av planen.

Bilder

Vedlegg