Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Gjerdsvik naustområde, del av gnr. 9, bnr. 48, gnr. 11, bnr. 1, gnr. 12, bnr. 1, 30, gnr. 13, bnr. 6, 7 og gnr. 15, bnr. 1 - Etne kommune

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil me med dette informera om at Omega 365 Areal AS på vegne av grunneigarar og rettshavarar skal utarbeide forslag til reguleringsplan for naust og småbåthamn i Osvåg, Etne kommune. Planområdet går fram av vedlagte kart. Varsel om oppstart er lagt ut på heimesida til Etne kommune og Omega 365 Areal AS.

Området er i gjeldande kommunedelplan sett av til naust, fylling i sjø og småbåthamn. Området ligg mellom sjøen og vegen. Området er av Etne kommune vurdert til ikkje å utløysa krav om konsekvensutgreiing (KU), då det er snakk om arealbruk i samsvar med gjeldande overordna plan.

For nærare informasjon kan du kontakta Omega 365 Areal, tlf 975 40 000.

Eventuelle merknader til oppstart av planarbeidet kan sendast til Omega 365 Areal AS, Kvassen, 5582 Ølensvåg eller e-post areal@omega.no innan 27.12.2013.

Etter at meldingsfristen er ute vil sjølve planforslaget verta utarbeidd og innsendt til kommunen. Etter første gongs handsaming vert planen utlagt til offentleg ettersyn. Det vil då vere høve til å komma med eventuelle merknader og motsegn mot planforslaget før endeleg handsaming av planen.

Bilder

Vedlegg