Hopp til innhold

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for områderegulering Sandvik til Lauplandsvågen — Bokn kommune

I samsvar med § 12-8 og § 12-9 i Plan og bygningsloven, vil vi med dette informere om at Omega 365 Areal AS på vegne av Bokn kommune skal utarbeide forslag til områderegulering med konsekvensutredning for Sandvik til Lauplandsvågen i Bokn kommune. Planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn/høring. Varsel om oppstart og planprogram er lagt ut på hjemmesiden til Bokn kommune og areal.omega.no.

Området er i arealdelen til kommuneplanen for det meste satt av til LNF-område. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nye boligområder, næringsområder, LNF-områder og friområder. Det er krav om konsekvensutredning. Forslag til planprogram legges med dette ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet er første fase i planprosessen som viser hva som skal utredes, hvilke metoder som skal brukes for utredningen, hvordan medvirkning med berørte og interesserte parter skal skje og fremdrift i planprosessen.

For nærmere informasjon kan du kontakte Omega 365 Areal AS, tlf 975 40 000.

Eventuelle merknader/kommentarer til oppstart av planarbeidet og til planprogrammet kan sendast til Omega 365 Areal AS, Kvassanesvegen 4, 5582 Ølensvåg eller areal@omega.no - innen 8. mars 2016.

Etter at meldingsfristen er ute vil planprogrammet evt. justeres og behandles av kommunen. Selve planforslaget vil bli utarbeidet med konsekvensutredninger ihht. planprogrammet og det vil bli innsendt til behandling hos kommunen. Mottatte innspill vil bli vedlagt planforslaget. Etter første gangs behandling blir planen utlagt til offentlig høring. Det vil da være mulig å komme med eventuelle merknader og innsigelser til planforslaget før endelig behandling av planen.

Bilder