Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Sandvik Camping – del av gnr. 134, bnr. 1 og 5 - Tysvær kommune

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil me med dette informera om at Omega 365 Areal AS skal utarbeide forslag til reguleringsplan for området Sandvik Camping i Skjoldafjorden. Planområdet går fram av vedlagte kart, og omfattar delar av gnr. 134, bnr. 1 og 5. Varsel om oppstart er lagt ut på heimesida til Tysvær kommune og Omega 365 Areal AS.

Tiltakshavar er Sandvik Camping, v/ Åsmund Sandvik.

Området er i arealdelen til kommuneplanen i hovudsak sett av til fritids- og turistføremål. Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for dette føremålet ved ei omregulering og utviding av området. Dei same føremåla som i gjeldande reguleringsplan vil verta nytta i tillegg til at planen vil opne opp for utleigehytter. Tidlegare regulert og opparbeida avkøyrsle vil verta nytta.

Tysvær kommune har vurdert og konkludert med at planen ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing.

For nærare informasjon kan du kontakta Omega 365 Areal AS, tlf 977 40 808.

Eventuelle merknader til oppstart av planarbeidet kan sendast til

Omega 365 Areal AS, Kvassen, 5582 Ølensvåg eller e-post areal@omega.no innan 28.02.2014

Etter at meldingsfristen er ute vil sjølve planforslaget verta utarbeidd og innsendt til kommunen. Etter første gongs handsaming vert planen utlagt til offentleg ettersyn. Det vil då vere høve til å komma med eventuelle merknader og motsegn mot planforslaget før endeleg handsaming av planen.

Bilder

Vedlegg