Detaljregulering Vikaneset, Gnr. 196, Bnr. 5 m.fl. - Forslag til endring av reguleringsføresegner - Skjold, Vindafjord kommune

I samsvar med §12-8 i plan- og bygningsloven, j.fr. § 12-10, vil vi med dette informera om at Omega 365 Areal AS arbeider med forslag til endring av reguleringsføresegnene for nemnde detaljreguleringsplan. Arbeidet blir gjort i samråd med Vindafjord kommune og er av kommunen vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing. Føremålet med planarbeidet er å gi den einskilde husbyggjar noko større rom for å utforma eigen bustad. Forslag til reviderte reguleringsføresegner ligg på våre internettsider, areal.omega.no og på www.vindafjord.kommune.no

Eventuelle merknader til oppstart av planarbeidet kan sendast til
Vindafjord kommune, Rådhuset, 5580 ØLEN - innan 14.01.2015.

Bilder

Vedlegg